Dla autorów

STRESZCZENIA

Streszczenia, przygotowane w języku polskim, obejmujące 120-200 słów należy przesłać do organizatorów najpóźniej do 30.05.2020 r. Streszczenia powinny być przygotowane wg szablonu dostępnego na stronie konferencji – do pobrania poniżej. Zaakceptowane streszczenia stanowić będą materiały konferencyjne.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdyby konferencja z przyczyn panującej pandemii i zaostrzeń wprowadzonych przez władze państwa nie mogła się odbyć w planowanym terminie, referaty te, zgodnie z zapowiedzią zostaną opublikowane w formie artykułów w czasopiśmie TRIBOLOGIA. Na mocy porozumienia pomiędzy Redakcją, Wydawcą, Polskim Towarzystwem Tribologicznym oraz Organizatorem tegorocznej Konferencji – Politechniką Świętokrzyską, łamy wydań czasopisma w tym roku zarezerwowane są na referaty „Jesiennej Szkoły Tribologicznej”. By wszakże wszystkie one mogły być do końca roku opublikowane, sugerujemy niezwłoczne ich przekazywanie do Redakcji. Opublikowanie nastąpi po uiszczeniu (na konto czasopisma) opłaty zgodnej z ustaloną taryfą, tj. 500 zł + VAT, stanowiącą nominalnie składową opłaty konferencyjnej.    

Z życzeniami zdrowia

REFERATY

Zaakceptowane referaty zostaną przedstawione na sesjach plenarnych oraz posterowych. Przyjęte referaty zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych oraz w czasopismach:

Teksty artykułów należy przygotować zgodnie z wytycznymi poszczególnych redakcji – do pobrania poniżej. Artykuły zgłoszone do czasopism podlegają recenzji zgodnie z przyjętą przez wydawnictwa procedurą. Wydawnictwa podejmują decyzje o dopuszczeniu publikacji do druku. Warunkiem wydrukowania referatu i dopuszczenia do prezentacji jest wniesienie opłaty konferencyjnej.

Do pobrania: